Obchodní podmínky

I. Definice pojmů

1. Odborník

Osoba, která se registruje na internetovém portálu writesquare.com jako Odborník. Odborník vytváří na základě Zakázky díla - písemné práce pro Zadavatele. Odborník registrací potvrzuje právní způsobilost vykonávat danou činnost. 

2. Zadavatel

Osoba, která se registruje na internetovém portálu writesquare.com jako Zadavatel. Zadavatel objednává vypracování díla vytvořením poptávky na zakázku.

3. Zakázka

Dílo, které provede Odborník na základě požadavku Zadavatele, za dílo se pro účely těchto obchodních podmínek považuje i sdělení odborných informací, které byly poskytnuty Zadavatelem Odborníkovi na základě jeho zakázky. 

4. Provozovatel

Provozovatelem internetových stránek je sdružení podnikající pod názvem Writesquare.com.

5. Odborná práce

Zakázka v textové formě zpracovaná dle požadavků Zadavatele a odborné způsobilosti Odborníka.

II.   Úvodní ustanovení

1. Obchodní podmínky upravují podmínky zprostředkování smluvních vztahů mezi Odborníky a Zadavateli, postavení Provozovatele jako zprostředkovatele a smluvní vztahy mezi Odborníky a Zadavateli.

2. Účastníci smluvních vztahů, a to jak Odborníci, tak Zadavatelé jsou povinni seznámit se Obchodními podmínkami a potvrdit tuto skutečnost při registraci na internetovém portálu. Obchodní podmínky není možné akceptovat s výhradou. Jakékoliv výhrady, podmínky, uplatněné při akceptaci Obchodních podmínek, vylučují užití internetového portálu.

3. Smluvní vztahy mezi Odborníkem, Zadavatelem a Provozovatelem se řídí českým právním řádem platným v době vzniku smluvního vztahu.

III. Předmět podnikatelské činnosti

1. Provozovatel portálu Writesquare.com zprostředkovává uzavírání smluv o dílo, případně smluv mandátních mezi Odborníky, jako zhotoviteli a Zadavateli, jako objednateli.

IV.  Průběh  zprostředkování  uzavření smlouvy

1. Zadavatel vytvoří na internetových stránkách  Writesquare.com poptávku na zakázku, která  představuje  formalizované požadavky Zadavatele na odbornou práci. Zadání poptávky je výchozím informačním zdrojem, jehož obsah musí Odborníci respektovat a definuje předmět a typ smlouvy, který bude mezi Zadavatelem a Odborníkem uzavřen.  Zadavatel stanoví v zakázce termín pro podávání nabídek ze strany Odborníků, když poslední den lhůty je den, kdy bude zveřejněn vybraný Odborník.

2. Provozovatel bez zbytečného odkladu informuje o zakázce Odborníky. Odborníci mohou na zakázku reagovat nabídkou, která musí obsahovat odměnu požadovanou za provedení díla a navrhovaný termín dodání díla. Provozovatel oznámí Zadavateli umístění nabídky na internetovém portálu.

3. Výběr Odborníka provádí Zadavatel na základě vlastních kritérií, která není povinen zveřejňovat. Výběr Odborníka zveřejní Zadavatel poslední den lhůty, kterou si stanovil pro výběr Odborníka . Nezveřejní-li  Zadavatel vybraného Odborníka poslední den lhůty stanovené pro podávání nabídek, zakázka pozbývá platnosti.

4. Po výběru Odborníka Zadavatelem, je Odborník informován o jeho zvolení. Odborník je vyzván k potvrzení závazné dohody o vypracování Zakázky.

5. Po potvrzení výběru Odborníka je Zadavatel povinen bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 dnů  od okamžiku zveřejnění výběru Odborníka provést platbu na účet Provozovatele uvedený na internetovém portálu.  Nebude-li částka v uvedeném termínu uhrazena, zaniká nabídka Odborníka na provedení díla. Provozovatel informuje Odborníka jak o uhrazení částky, tak o jejím neuhrazení. Nebude-li částka uhrazena, má Provozovatel vůči Zadavateli nárok na smluvní pokutu ve výši provize, která mu náleží za zprostředkování.    

6. Je-li požadovaná částka uhrazena na účet Provozovatele řádně a včas, je Odborník povinen provést dílo v dohodnutém termínu, dílo je provedeno včas, je-li poslední den lhůty pro plnění vloženo na internetový portál. Zadavatel bere na vědomí, že provozovatel  učiní veškerá opatření k zajištění ochrany osobních informací a údajů chráněných povinností mlčenlivosti podle zvláštních právních předpis. Zadavatel bere na vědomí, že vzhledem k technickým podmínkám provozování   aplikace je nezbytně nutné zajistit přístup provozovatele  portálu k informacím  poskytovaným prostřednictvím portálu.

7. Odborník výslovně souhlasí, že Provozovatel je oprávněn vystavit fakturu jménem a s osobními údaji Odborníka, a to po dokončení a schválení prací oběma stranami. Tuto fakturu následně Provozovatel doručí Odborníkovi i Zadavateli na uvedený emailový kontakt. Provozovatel do žádné míry neodpovídá za daňové závazky a s tím spojené povinnosti Odborníka.

8. Po uplynutí 5 denní reklamační lhůty je odměna, ponížená o provizi Provozovatele ve výši 15 % z dohodnuté ceny, poukázána na účet Odborníka. Zadavatel je povinen po ukončení zakázky ohodnotit Odborníka na jeho profil číselně (1 až 10) a slovně.

9. Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového portálu Writesquare.com  mají povahu smluv uzavíraných na dálku. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení oznámení Zadavatele Odborníkovi, že přijal jeho nabídku.

V. Reklamace

1. Zadavatel je povinen uplatnit vady díla ve lhůtě pět kalendářních dnů, ode dne umístění hotového díla na internetový portál, a to oznámením Provozovateli i Odborníkovi. Dílo má vady, pokud je provedeno v rozporu se zadáním v zakázce, není provedeno způsobem, jakým obdobné dílo obvykle bývá provedeno nebo není provedeno vůbec nebo je provedeno pouze částečně.

2. Jedná–li se o vady odstranitelné a je-li odstranění vad účelné, zavazuje se Odborník na svoje náklady, bez zbytečného odkladu vady odstranit. Nárok na vyplacení odměny vzniká Odborníkovi po odstranění vad.

3. Jedná-li se o vady neodstranitelné nebo jejich odstranění není účelné vzhledem k povaze věci, má Zadavatel nárok na vrácení uhrazené částky, ponížené o provizi Provozovatele a Odborníkovi nárok na odměnu nevzniká.

4. O oprávněnosti reklamace a způsobu jejího řešení rozhoduje Provozovatel.

5. V případě, že Odborník neprovede dílo ve sjednaném termínu vůbec, vrátí Provozovatel Zadavateli zaslanou částku po odečtení manipulačního poplatku do výše provize. Provozovatel má právo v takovém případě požadovat po Odborníkovi smluvní pokutu ve výši odpovídající provizi Provozovatele ze zakázky.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Portál Writesqaure.com je nezávislý provozovatel zprostředkovatelských služeb, který zprostředkovává uzavírání smluvních vztahů mezi Zadavateli a Odborníky. Provozovatel neodpovídá za pravdivost a správnost informací a údajů, které Zadavatel nebo Odborník uvedli na internetovém portálu. Provozovatel informace a údaje zveřejňované na internetovém portálu neověřuje a nekontroluje žádným způsobem. Provozovatel je oprávněně bez souhlasu dotčených osob odstranit z internetového portálu informace, která mají rasový podtext nebo svým obsahem schvalují terorismus, rasovou nenávist  agresivitu nebo jsou v rozporu s dobrými mravy. 

2. Provozovatel portálu Writesquare.com  má nárok na odměnu za zprostředkování smluv mezi Zadavateli a Odborníky. Nárok na odměnu vzniká okamžikem, kdy Zadavatel má příležitost uzavřít smlouvu s Odborníkem. Odměna zprostředkovatele zahrnuje veškeré  náklady zprostředkovatele vynaložené  při zprostředkování dle těchto obchodních podmínek.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody Zadavatelů, Odborníků nebo třetích osob, které jim vzniknou v důsledku neoprávněného užití portálu Writesquare.com. Provozovatel neodpovídá za porušení autorských nebo jiných duševních práv, která  vzniknou činností odborníků zadavatelů nebo třetích osob při užití zprostředkovatelských služeb portálu Wriresquare.com.

4. Provozovatel odpovídá za správnou distribuci finančních prostředků od Zadavatelů na odměnu pro Odborníka, kterému vznikl na odměnu nárok.

5. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit nebo předčasně ukončit Zakázku, kterou považuje za obsahově nevhodnou z jakéhokoliv důvodu, zejména, ale nejen pouze v případě porušování právních předpisů a porušování dobrých mravů.

6.  Provozovatel je oprávněn Zakázku předčasně ukončit.  V takovém případě bude předčasně ukončena možnost vkládat do Zakázky nabídky a Zadavatel přistoupí k vyhodnocení výběrového řízení a výběru odborníka, se kterým uzavře příslušnou smlouvu